NOTÍCIA: situació legal de l’ús de l’estèvia

Abril 21, 2015

AECOSAN a finals del mes de març va publicar una nota sobre la Situació de l’ús de Stevia rebaudiana Bertoni com a ingredient alimentari d’acord amb l’aprovació de la Comissió Institucional de 25 de març de 2015.

El 2011, es va autoritzar a la Unió Europea l’ús de l’edulcorant E 960, glucòsids d’estevio, procedents d’Stevia rebaudiana, mitjançant el Reglament (UE) nº 1131/2011, de la Comissió, de 11 de novembre de 2011, pel que es modifica l’annex II del Reglament (CE) nº 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell.

Tot i això, en relació amb les plantes i la fulla seca d’Stevia rebaudiana, avui en dia aquesta planta encara té la consideració de nou aliment o nou ingredient alimentari, pel que requereix autorització sota el Reglament de Nous aliments prèvia avaluació de la seva seguretat, ja que fins la data d’avui no s’ha confirmat l’historial de consum significatiu de la plAnta i les fulles d’estèvia en alimentació humana abans del 15 de maig de 1997, data d’entrada en vigor del Reglament CE 258/1997, sobre nous aliments i nous ingredients alimentaris.

La seguretat de les plantes i fulles seques d’estèvia pel seu ús en alimentació ja va ser avaluada pel SCF (Comité Científic d’Alimentació, actualment EFSA) en el seu informe de 17 de juny de 1999, concloent que la informació aportada sobre els productes de la planta eren insuficients per concloure la seva seguretat. Això va conduir a la publicació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) de la Decisió 2000/196/CE de la Comissió, per la qual es denega la comercialització d’Stevia rebaudiana Bertoni: plantes i fulles seques.

El 2007 es va tornar a presentar una sol·licitud d’autorització com a nou aliment i/o nou ingredient alimentari de plantes i fulles d’estèvia davant les autoritats competents alemanyes, estant pendent de finalització del procediment.

BASE LEGAL:

  • Reglamento (CE) 258/1997 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios.
  • Reglamento (UE) nº 1131/2011, de la comisión, de 11 de noviembre de 2011, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
  • Decisión 2000/196/CE de la Comisión, por la que se deniega la comercialización de Stevia rebaudiana Bertoni: plantas y hojas secas.

En base això, AECOSAN ha conclòs que:

A data d’avui no s’ha confirmat l’historial de consum significatiu de la planta i les fulls d’Stevia rebaudiana Bertoni en alimentació humana abans del 15 de maig de 1997, i aquesta planta té consideració de nou aliment o nou ingredient alimentari, pel que requereix autorització sota el Reglament de nous aliments i nous ingredients alimentaris, prèvia avaluació de la seva seguretat.

Les dades que s’han presentat fins avui en dia sobre la presència d’aquest producte al mercat europeu, i que s’han debatut àmpliament a les reunions del Grup d’experts de nous aliments de la Comissió Europea, inclosa la darrera mantinguda el 16 de març de 2015, no s’han considerat pel moment suficients per demostrar un consum important a Europa i, per tant, es manté la consideració de nou aliment per la planta i fulles d’estèvia.

Aquesta legislació és d’aplicació a nivell de la Unió Europea, per tant, mentre no hi hagi un canvi d’estatus de la planta i fulles d’estèvia o s’autoritzi com a nou aliment, Espanya mantindrà el criteri acordat a la Unió Europea i no permetrà la posada al mercat nacional de la planta i les fulles d’Stevia rebaudiana Bertoni per a ser consumides com aliments, independentment de que en alguns Estats membres no puguin estar aplicant polítiques més flexibles en relació a aquest tema.

FONT: Nota Informativa de la AECOSAN de 25 de marzo de 2015

 


LEGISLACIÓ: les flors i plantes ornamentals recuperen l’IVA

Desembre 4, 2014

L’any 2012 varem informar que les flors i plantes ornamentals apujaven el tipus impositiu fins al 21%.

Doncs, avui el Congrés dels Diputats ha aprovat una reforma fiscal que rebaixa del 21% al 10% de l’IVA en la tributació de les flors i les plantes vives de caràcter ornamental, així com les llavors, els bulbs, els esqueixos i d’altres productes d’origen vegetal susceptibles de ser utilitzats en la seva obtenció.

Es preveu que el nou IVA per a les flors i plantes ornamentals pugui entrar en vigència a partir del proper 1 de gener de 2015.

Font: Ecodiari


LEGISLACIÓ: França estableix les plantes aptes per complements alimentaris

Juliol 21, 2014

El Ministeri de comerç, artesania, consum i d’economia social i solidària del Govern Francès ha publicar un ordre que estableix la llista de plantes autoritzades en els complements alimentaris i les seves condicions d’utilització. La seva aplicació es farà efectiva l’1 de gener de 2015.

Afecta a les empreses del sector alimentari que intervenen en totes les etapes de la producció, transformació i distribució dels complements alimentaris que contenen preparacions a base de plantes.

La llista especifica el nom científic, vulgar, la part emprada, les substàncies que cal controlar i les restriccions. Tot i ser una llista molt extensa, que inclou la major part de les espècies aromàtico-medicinals, no hi surten espècies com ara Stevia rebaudiana, Artemisia absinthium o Hypericum perforatum. En canvi, si que permeten la utilització d’Echinacea sp. o Valeriana officinalis.

Al final hi ha la descripció de la informació que han de facilitar els proveïdors de matèria primera vegetal així com els proveïdors de productes a base de plantes.

Actualment la regulació dels complements alimentaris a nivell de l’Estat espanyol està regulat pel Reial Decret 1487/2009, de 26 de setembre, relatiu als complements alimentaris, complementat amb disposicions comunitàries que estableixen llistes de vitamines i minerals, però no de plantes. Més info.

Més informació


ACTE: signatures pels olis essencials naturals

Setembre 13, 2013

Sauvons la lavande et les plantes à parfum, aromatiques et médicinales és el lema d’aquesta iniciativa francesa per a demanar que els extractes de plantes no siguin considerats productes químics.

La lavanda i les altres plantes perfumeres, aromàtiques i medicinals així com els seus extractes s’han utilitzat des de fa molts anys i pertanyen al nostre patrimoni comú. Els seus beneficis estan validats per molts anys d’experiència.

Però actualment les reglamentacions europees (REACH) les consideren a la mateixa categoria que els productes químics concebuts i fabricats per l’home, i per tant estan subjectes a les limitacions que fan que sigui pràcticament impossible continuar amb el seu ús.

Els únics beneficiaris d’aquesta situació són les indústries químiques que tindran el camp lliure per substituir els productes naturals amb els productes químics de síntesi, en detriment dels consumidors, amb conseqüències per a la salut i el cost de la destrucció de zones agrícoles i rurals.

Evitem que ho aconsegueixin!

Ajudeu-nos a defensar la causa de les plantes i dels seus usos. La vostra acció contribuirà a conservar els productes naturals, el seu territori i a aquells que les cultiven

Signeu la petició següent:

Nosaltres, els ciutadans del món, us demanen de que no considereu la lavanda i les altres plantes perfumeres, aromàtiques i medicinals, així com els seus extractes tradicionals, com a productes químics. Diem NO a les reglamentacions europees inapropiades i destructives dels productes naturals. Demanem, per aquests productes, un estatut adaptat a la seva condició específica.

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Sauvons_la_lavande_et_les_plantes_a_parfum_aromatiques_et_medicinales//?launch

Per més detalls i informació, consulteu les següents pàgines web:

l’APAL: http://www.lavande-provence-aoc.com/ (l’Association des Producteurs d’Huiles Essentielles de Lavande)

PPAM de France: http://www.ppamdefrance.com/ (l’Union des Professionnels des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales)

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Sauvons-le-naturel-Plantes-et-huiles-essentielles/510476939033154?fref=ts


LEGISLACIÓ:la recol·lecció silvestre queda exempta de l’acreditació de la venda de proximitat

gener 18, 2013

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat una normativa per impulsar la venda de proximitat de productes agroalimentaris, permetent la identificació dels productes així comercialitzats com a procedents d’una explotació agrària ubicada a Catalunya.

Per aquesta finalitat, s’ha creat un logotip per identificar i promocionar els productes i establiments de comercialització de proximitat.

Aquest sistema d’acreditació voluntària té per finalitat la promoció de la venda de proximitat, que no ha d’impedir seguir amb la venda de proximitat a aquells subjectes que no s’hi adhereixin.

S’hi podran adherir productors o agrupacions de productors agraris que venen la producció pròpia o els seus productes d’elaboració pròpia directament als consumidors (venda directa) o a establiments minoristes, de turisme rural i de restauració (venda en circuit curt).

Ara bé, queden exemptes els productes recol·lectats en el medi natural, de forma que la comercialització de plantes aromàtiques i medicinals silvestres no podrà tenir aquesta acreditació, quedant només restringida als productes elaborats amb plantes de cultiu propi.

Les persones que vulguin obtenir l’acreditació hauran de complir els següents requisits:

  • Ser titulars d’una explotació agrària de Catalunya.
  • Comunicar l’adhesió mitjançant la declaració única agrària.
  • Dur a terme directament el procés d’elaboració o de transformació.
  • Complir els requisits aplicables a la producció, elaboració, comercialització i traçabilitat dels productes agroalimentaris d’acord amb el que estableix la normativa de seguretat alimentària i la sectorial en matèria de qualitat agroalimentària.
  • Els principis de seguretat alimentària i els requisits d’higiene establerts.
  • Els requisits generals d’etiquetatge i informació als consumidors, així com els establerts per la normativa específica pròpia del producte que es comercialitza.
  • Els requisits establerts per la normativa de comerç interior i de consum que esdevingui aplicable.

Més informació


LEGISLACIÓ: IVA en plantes aromàtiques

Agost 8, 2012

D’acord amb la Resolució de 2 d’agost de 2012, de la Dirección General de Tributos, sobre el tipus impositiu aplicable a determinats lliuraments de bens i prestacions de serveis en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el tipus impositiu aplicable a les flors i plantes ornamentals passarà del 10 per cent al 21%.

Tindran consideració de flors i plantes ornamentals aquelles que per la seva naturalesa i característiques es cultiven i es comercialitzen per a ser destinades amb propòsits decoratius, tant per a ser cultivades a l’exterior, com planta d’interior o per a flor tallada, ja siguin venudes en test, contenidor, mota o arrel nua.En tot cas, continuaran beneficiant-se del tipus reduït del 10 per cent les llavors, bulbs, esqueixos i altres productes d’origen exclusivament vegetal susceptibles de ser emprats en l’obtenció de flors o plantes vives.

Excepcionalment tributaran al tipus reduït del 10 per cent els arbres i arbustos fruiters, les plants hortícoles i les plantes aromàtiques emprades com a condiment.

En cap moment es detalla quines espècies es consideren com a condimentàries. El més probable és que llei en mà es basin en el llistat d’espècies detallades en el Real Decret 2242/1984, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la Reglamentació Tècnico-Sanitària per a l’elaboració, circulació i comerç de condiments i espècies, i posteriors modificacions.

Entre les plantes de venda més freqüents als vivers que poden considerar-se condimentàries d’acord amb la reglamentació esmentada hi ha:

No queda clar si altres espècies condimentàries relacionades però no detallades a la reglamentació, com ara la sajolida de bosc (Satureja montana), poliol blanc (Satureja fruticosa), cebollí (Allium schoenoprasum), celiandre (Coriandrum sativum), Thymus citriodorus,  etc. també es consideraran. O bé altres espècies emprades per elaborar infusions d’ús alimentari:

Tanmateix, entenem que les plantes aromàtiques amb aplicació perfumera (o sigui simplement decoratives) no es beneficiaran d’aquesta excepció (p.e. Lavandula x intermedia, Lavandula stoechas, Lavandula dentata, Helichrysum stoechas, Helichrysum italicum, etc.).

Com sempre, depèn de la interpretació que el funcionari de l’administració en faci de la legislació.

AUTORA: Eva Moré (Àrea de Productes Secundaris del Bosc, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya)

FONTS CONSULTADES: AESAN i Noms de Plantes (Termcat).

 

 

 


LEGISLACIÓ: novetats en les autoritizacions de plantes medicinals

Juliol 25, 2011

L’Agència Europea de Medicines, des del mes d’abril fins al juliol de 2011 ha publicat les següents informacions:

MONOGRAFIES FINALS

Cimífuga (Cimifuga racemosa (L.) Nutt.), rizoma. Monografia.

Fenigrec (Trigonella foenum-graecum L). Fitxa Trigonella.

Matricària (Tanacetum parthenium (L.) Schulz Bip.), herba. Monografia. Informe d’assessorament. Llistat de referències. Resum de comentaris.

Hamamelis (Hamamelis virginiana L.), escorça. Monografia.

Heura (Hedera helix L.), fulla. Monografia.

Repalassa (Arctium lappa L.). Monografia. Fitxa Arctium.

Te de java (Ortosiphon stamineus Benth.), fulla. Adoptat: Informe d’assessorament. Comentaris rebuts de la monografia. Llista de referències.

Combinació d’arrel de valeriana (Valeriana officinalis L.) i flor de llúpol (Humulus lupulus L.). Monografia.

ESBORRANYS

Adhatoda vasica Nees, fulla. Esborrany: Fitxa Adhatoda.

All (Allium sativum L.), bulb. Esborrany: petició dades científiques.

Bufera (Withania somnifera (L.) Dunal), arrel. Esborrany: Fitxa Withania.

Clau d’espècia (Syzygium aromaticum (L.) Merill et L. M. Perry (Eugenia caryophyllus (C. Spreng.) Bull. et Harr.), flor. Esborrany: consulta pública. Fitxa Caryophyllum.

Cola (Cola nitida (Vent) Schott et Endl. i les seves varietats i Cola acuminata (P.Beauv.) Schott et Endl.), llavor. Esborrany: consulta pública. Fitxa Cola.

Cucut (Primula veris L. i Primula elatior L.), arrel. Esborrany: Fitxa Primula.

Cucut (Primula veris L. i Primula elatior L.), flor. Esborrany: Fitxa Primula.

Enotera groga (Oenothera biennis L., Oenothera lamarckiana L.), oli. Esborrany: Fitxa Oenothera.

Equinàcia (Echinacea angustifolia DC.), arrel. Esborrany: consulta pública. Fitxa Echinacea.

Eucaliptus (Eucalyptus globulus Labill.; Eucalyptus polybractea R.T. Baker i Eucalyptus smithii R.T. Baker), oli essencial. Esborrany: petició dades científiques.

Eucalitpus (Eucalyptus globulus Labill.), fulla. Esborrany: petició dades científiques.

Fumdeterra (Fumaria officinalis L.), herba. Esborrany: llista de referències. Informe d’assessorament.

Gerani d’Àfrica del sud (Pelargornium sidoides DC i/o Pelargonium reniforme Curt.), arrel. Esborrany: consulta pública. Informe d’assessorament. Llistat de referències.

Ginseng (Panax ginseng Meyer), arrel. Esborrany: petició dades científiques. Fitxa Panax.

Guaranà (Paullinia cupana Kunth), llavor. Esborrany: petició dades científiques. Fitxa Paullinia.

Ispàgula (Plantago ovata Forssk.), llavor. Esborrany: Fitxa Plantago.

Ispàgula (Plantago ovata Forssk.), tegument de la llavor. Esborrany: Fitxa Plantago.

Lavanda (Lavandula angustifolia Mill.), oli essencial. Esborrany: consulta pública. Informe d’assessorament. Llistat de referències.

Lavanda (Lavandula angustifolia Mill.), flor. Esborrany: consulta pública. Informe d’assessorament. Llistat de referències.

Lli (Linum usitatissimum L.), llavor. Esborrany: fitxa Linum.

Matafaluga (Pimpinella anisum L.), oli essencial. Esborrany: Fitxa Pimpinella.

Matafaluga (Pimpinella anisum L.), fruit. Esborrany: Fitxa Pimpinella.

Olivera (Olea europaea L.), fulla. Esborrany: consulta pública. Fitxa Olea.

Dictam de Creta (Origanum dictamnus L.), herba. Esborrany: Fitxa Origanum.

Passionera (Passiflora incarnata L.), herba. Esborrany: Fitxa Passiflora.

Pebre vermell (Capsicum annuum L. var. minimum (Miller) Heiser and Capsicum frutescens L.), fruit. Esborrany: Petició dades científiques. Fitxa Capsicum.

Picrorhiza kurroa Royle ex. Benth., rizoma. Esborrany: Fitxa Picrorhiza.

Prunus africana (Hook f.), escorça. Esborrany: Fitxa Prunus.

Rosa (Rosa centifolia L.; Rosa gallica L.; Rosa damascena Mill.), flor. Esborrany: Fitxa Rosa.

Rosa (Rosa centifolia L.; Rosa gallica L.; Rosa damascena Mill.), oli essencial. Esborrany: Fitxa Rosa.

Roure (Quercus robur L.; Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus pubescens Willd.), escorça. Fitxa Quercus.

Tarongina (Melissa officinalis L.), fulla. Esborrany: Fitxa Melissa.

Te (Camellia sinensis (L.) Kuntze), fulla no fermentada. Esborrany: petició dades científiques.

Valeriana (Valeriana officinalis L.), arrel. Esborrany: Fitxa Valeriana.

Combinació d’herba de farigola (Thymus vulgaris L. i Thymus zygis L.) i arrel de cucut (Primula veris L. i Primula elatior L.). Esborrany: Llista de referències. Informe d’assessorament.

 

FONT: European Medicines Agency, novetats abril, maig, juny i juliol 2011

 

 

 

 

 

 


%d bloggers like this: